[1]
Sartika, A. 2020. Representasi Santri dalam Trailer Film The Santri. Jurnal khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam. 2, 2 (Dec. 2020), 129-149. DOI:https://doi.org/10.37092/khabar.v2i2.253.