Millah, Zaimatul. 2022. “Analisis Makna Jilbab: Sebuah Persepsi Mahasiswi IAIN Ponorogo (Pendekatan Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure)”. Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam 3 (2), 177-91. https://doi.org/10.37092/khabar.v3i2.279.